Algemene voorwaarden

ELECTRA
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK
2022

De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Electra Herlaaddienst, die de Gebruiker Klant aanvaardt. Electra heeft haar maatschappelijke zetel te 7 rue Henri Rochefort, 75017 Parijs, geïdentificeerd onder het SIRET nummer 891624884-00013. Contact: hello@go-electra.com

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Electra App: betekent de app voor mobiele telefoons die kan worden gedownload van Google Play en Apple Play. De Electra App kan gratis worden gedownload en werkt na het aanmaken van een Klantaccount.

Station(s): een of meer door Electra geïnstalleerde, ter beschikking gestelde en beheerde oplaadstations voor voertuigen.

Klant(en): betekent iedere gebruiker die gebruik maakt van de Diensten.

Uitrusting: alle uitrusting die door de voertuigfabrikant wordt geleverd of gecertificeerd om het opladen van het voertuig te verzekeren. Electra aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor niet-conforme of niet-compatibele Apparatuur die door de Klant wordt gebruikt.

Opladen: komt overeen met een versnelde oplaadbeurt van een voertuig die beschikbaar is als onderdeel van de Electra Service. Er wordt gepreciseerd dat Electra het oplaadniveau van het voertuig niet kan garanderen, aangezien verschillende parameters het elektrisch vermogen (uitgedrukt in kW) van uw oplaadbeurt beïnvloeden:

  • de temperatuur

  • het automodel

  • het belastingsniveau

  • het beschikbare vermogen bij het oplaadpunt

Electra Service: betekent de oplaaddienst die onder het Contract valt, toegankelijk op het netwerk van Kiosken en toegang tot de Persoonlijke Ruimte.

Herlaadstation: verwijst naar alle uitrustingen, met inbegrip van een of meer Kiosken, alsook naar alle elementen die door Electra ter beschikking van de gebruiker worden gesteld om te Opladen (reservatieschermen, verlichting, wifi-toegang, enz.).

Voertuig: betekent het privévoertuig van de Klant of Gebruiker, elektrisch of oplaadbaar hybride, waarvoor de Oplaaddienst wordt gebruikt. Zonder verdere verduidelijking verwijst de term "Voertuig" naar een particulier personenvoertuig.

ARTIKEL 2: DOEL

In de Electra Voorwaarden worden de voorwaarden voor toegang en gebruik van de Electra Dienst en de Klant uiteengezet. Het gebruik van de Electra Service is onderworpen aan de aanvaarding en naleving door de Klant van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3: OPLAADMETHODE

De Klant kan de Electra Dienst gebruiken door middel van de Electra App of door middel van zijn kredietkaart. Het gebruik van de Electra Dienst door middel van de kredietkaart vereist de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van Electra, met behulp van de mobiele telefoon van de website voor online betaling of de Electra App, onder voorbehoud van de voorafgaande aanvaarding en naleving van de Algemene Voorwaarden van Electra.

De Klant die de Voorafbetaalde Oplaadbeurt per kredietkaart gebruikt, moet zijn gegevens invullen alvorens de Oplaadbeurt te bestellen, om de Algemene Voorwaarden van Electra te ontvangen en te aanvaarden.

Door middel van de Electra App kan de Klant een Kiosk reserveren voor Opladen. Electra kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van de parkeerplaats voor het Opladen in geval van het niet respecteren van de toegewezen ruimte door een derde of een andere Klant. Elke reservering die na 30 minuten niet is gebruikt, wordt als geannuleerd beschouwd.

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT

De individuele Klant beschikt over een herroepingsrecht dat hij zonder boete kan uitoefenen binnen dertig dagen na de datum van aankoop, tenzij hij binnen deze termijn tot de Oplaadbeurt is overgegaan.

Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Electra of in de Electra App (meer bepaald via de annulering van de reservering van een opwaardeerslot) of per post gericht aan Electra op het hierboven vermelde adres met vermelding op de enveloppe van "Herroepingsrecht". De uitoefening van het herroepingsrecht zonder Herroeping geeft de Klant recht op terugbetaling van het door hem betaalde bedrag, binnen dertig dagen vanaf de datum waarop Electra op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 5: VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST

De Klant moet de Stations en de uitrusting die aan de Laadstations ter beschikking worden gesteld, gebruiken in de omstandigheden die door de fabrikant van zijn voertuig zijn bepaald en met de juiste Uitrusting. Elke schade veroorzaakt door een niet-conform gebruik leidt tot de aansprakelijkheid en de verplichting van de Klant om de geleden schade aan Electra te vergoeden.

De Klant is verantwoordelijk voor alle schade die door zijn gebruik van de Kiosk wordt veroorzaakt.

De Klant moet elk waarschuwings- of alarmbericht of elke op de Kiosk uitgezonden informatie opvolgen.

In geval van storingen aan de Kiosk is er een helpdesk beschikbaar op de Kiosk of in de Electra App.

ARTIKEL 6. DUUR

De Dienst is beschikbaar zolang de rekening van de Klant geactiveerd is en zijn betalingswijzen geldig zijn.

ARTIKEL 7: PRIJZEN - BETALINGSVOORWAARDEN

De Oplaadbeurt wordt uitgevoerd tegen het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de bestelling van de Oplaadbeurt en wordt aan de Klant gefactureerd en gedebiteerd op het einde van de Oplaadbeurt.

Facturen worden in elektronisch formaat uitgereikt.

Facturen aan Klanten die de Electra App gebruiken, zijn beschikbaar in hun persoonlijke ruimte of per e-mail.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling kunnen de onbetaalde bedragen inclusief BTW van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning worden verhoogd met een rente gelijk aan driemaal de wettelijke rentevoet.

Electra zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van betaling.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN

De Klant gebruikt de Dienst in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van Electra.

Electra is gebonden door een middelenverbintenis bij de uitvoering van haar verplichtingen.

De aansprakelijkheid van Electra wegens onrechtmatige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is beperkt tot de terugbetaling van de niet verrichte Dienst.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

Electra past de bepalingen toe van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden en de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en leeft deze na. De persoonsgegevens van de Klanten zijn het voorwerp van een verwerking waarvoor Electra de verantwoordelijke is. De verzamelde gegevens zijn bestemd voor Electra, en, indien de Klant daarmee instemt, haar partners en externe dienstverleners. De Klant kan het privacybeleid van Electra raadplegen op het volgende adres: https://www.go-electra.com/fr/privacy/.

Deze gegevens worden verzameld in het kader van het abonnement op en de prestaties van de Dienst. Het verzamelen van gegevens is verplicht wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van het contract, de facturering en inning, of de uitoefening van het herroepingsrecht. Het niet verstrekken van deze gegevens maakt het onmogelijk om van de Dienst gebruik te maken.

Commerciële prospectie door Electra of haar partners langs elektronische weg is mogelijk indien de Klant vooraf zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

De door Electra verzamelde gegevens worden bewaard zolang de Electra App geïnstalleerd is en de account van de Klant geactiveerd is en 3 jaar na de deactivering van de account van de Klant of, in geval van Oplaadbeurt per kredietkaart, 3 jaar na de laatste Oplaadbeurt.

De Klant heeft het recht op toegang, rectificatie en kosteloos verzet tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden, alsmede het recht om de verwerking te beperken.

De Klant of de Gebruiker kan, desgevallend door zijn identiteit te bewijzen, de voormelde rechten uitoefenen bij Electra per e-mail op het adres dpo@go-electra.com of vanuit zijn persoonlijke ruimte, alsook wat betreft de elektronische colportage, via de uitschrijvingslink die op de door Electra verstuurde e-mail staat.

Door gebruik te maken van de Electra for Business-aanbieding, stemt u ermee in dat Electra het recht heeft om uw lidmaatschap te verifiëren in elk systeem van derden waarin u lidmaatschap claimt. Een dergelijke verificatie kan, maar is niet beperkt tot, het controleren van uw gegevens bij dergelijke systemen van derden.U stemt ermee in alle benodigde informatie te verstrekken om een dergelijke verificatie mogelijk te maken, en u geeft toestemming aan Electra om informatie over u te delen met en te ontvangen van dergelijke systemen van derden, uitsluitend met het doel uw lidmaatschap te bevestigen. Electra zal uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met haar privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.In geval van een meningsverschil over uw lidmaatschap van een systeem van derden, behoudt Electra zich het recht voor om uw toegang tot opwaarderingsdiensten op te schorten of te beperken totdat het lidmaatschap is bevestigd.

ARTIKEL 10: BEËINDIGING VAN DE DIENST

De Klant kan de Formule op elk moment zonder opzegtermijn of boete beëindigen door zijn Klantenrekening te deactiveren.

Electra kan de Dienst beëindigen in geval van wanbetaling door de Klant of wangedrag met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden van Electra.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

Het recht dat van toepassing is op de Algemene Voorwaarden van Electra is het Franse recht. In geval van een geschil met betrekking tot de diensten van Electra in het kader van de Dienst, kan de Klant een schriftelijke klacht richten aan Electra. In geval van een geschil kan de Klant zich wenden tot de bemiddelaar van [EEN KEUZE: ex. CMAP].

BIJLAGE - HERROEPINGSFORMULIER

Ter attentie van Electra, " Droit de Rétractation ", 7 rue Henri Rochefort, 75017 Paris, geïdentificeerd onder het SIRET-nummer 891624884-00013. Per aangetekende brief of e-mail: hello@go-electra.com

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) opzegging van de overeenkomst voor de levering van de onderstaande dienst (*) ...................................................................................................................................................................................

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)............................................................................................................................

- Naam van consument(en) .....................................................................................................................

- Adres van consument(en) ...............................................................................................................

- Datum ...............................................................................................................

- Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer u uw verzoek tot herroeping via dit formulier op papier indient) ..................................................................................................................................................................................

. (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

© 2024 Electra. Alle rechten voorbehouden.Wettelijke informatieGebruiksvoorwaardenPrivacy