Juridische informatie

Update datum: 10.10.2023

Site editor :

Electra, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 106.154 euro, gevestigd te Paris, Cours du Havre 1, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lille onder nummer 891 624 884.

Gehost door :

De website wordt gehost door Amazon Web Services Inc, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 – USA. https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/.

1. PREAMBULE

Het bedrijf "Electra" beheert de website https://www.go-electra.com (de "Site"). Elke persoon die de Site gebruikt (de "Internetgebruiker") verbindt zich ertoe de bepalingen hiervan na te leven

2. PRESENTATIE VAN DE SITE

Electra is een site die zijn gebruikers die elektrische auto's bezitten de mogelijkheid biedt een laadstation te vinden.

ELECTRA behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, de Site geheel of gedeeltelijk stop te zetten of te wijzigen.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE INTERNETGEBRUIKER

De internetgebruiker verbindt zich ertoe :

 • De goede werking van de Site, met inbegrip van de inhoud ervan, op geen enkele wijze te ondermijnen en/of proberen te ondermijnen;

 • U mag de Site of de inhoud ervan niet reproduceren, gebruiken of weergeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van ELECTRA als eigenaar van de Site;

 • Geen materiaal uploaden, plaatsen of doorgeven via de Site:

  • van dien aard zijn dat zij de toegang van een andere internetgebruiker tot de Site beperken of onderbreken;

  • frauduleus, illegaal, beledigend, lasterlijk, obsceen, hatelijk of inbreukmakend op de privacy;

  • die gedrag vormen of aanmoedigen dat wetten kan schenden;

  • de rechten van een derde schenden of er inbreuk op maken;

  • die een virus of kwaadaardige software bevat, met name voor het automatisch verzamelen of extraheren van gegevens;

  • die ongevraagde of ongeoorloofde promotie- of reclame-inhoud vormen, zoals, maar niet beperkt tot, spam, kettingbrieven, enz.

ELECTRA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Site door minderjarigen jonger dan 15 jaar, met inbegrip van het verzamelen van hun persoonsgegevens.

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De gehele inhoud van de Site wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving, met name op het gebied van auteursrechten, modelrechten, merkrechten, oneerlijke concurrentie en parasitisme.

ELECTRA is de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de Site en in het bijzonder van de artikelen.

Het is de Gebruiker niet toegestaan elementen van de Site te reproduceren, exploiteren, herverdelen of op enigerlei wijze te gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk.

Krachtens artikel L.122-4 van de Franse wet op de intellectuele eigendom vormt elke niet uitdrukkelijk toegestane weergave of reproductie, of voor een ander gebruik dan strikt privé, met welk middel dan ook, een inbreuk die strafbaar is.

5. TOEGANG TOT SITES & AANSPRAKELIJKHEID

De Site is toegankelijk via het internet. De toegang tot de site is gratis. De kosten van de internetverbinding zijn echter voor rekening van de internetgebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om te zorgen voor adequate bescherming tegen computervirussen.

De Internetgebruiker erkent dat ELECTRA niet aansprakelijk is voor het binnendringen van derden in het computersysteem van de Internetgebruiker en/of voor het onderscheppen door derden van gegevensoverdrachten die tijdens het gebruik van de Site door de Internetgebruiker plaatsvinden.

ELECTRA garandeert geen ononderbroken of technisch probleemloze toegang tot de Site en de inhoud van de op de Site gepresenteerde informatie. De toegang kan met name worden onderbroken of opgeschort met het oog op onderhoud, corrigerende maatregelen of problemen in verband met telecommunicatienetwerken.

ELECTRA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op de Site gepubliceerde artikelen. De door wetenschappers geschreven artikelen zijn casestudies en mogen niet worden opgevat als medische diagnoses of adviezen die op iedereen kunnen worden toegepast. Voor elke beslissing met betrekking tot zijn of haar gezondheid moet de Internetgebruiker een arts raadplegen. ELECTRA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een internetgebruiker lijdt ten gevolge van zijn interpretatie van de op de Site gepubliceerde artikelen.

6. HYPERLIENS

U erkent dat u niet gemachtigd bent een link naar de Site te creëren en/of te onderhouden zonder voorafgaande toestemming van ELECTRA.

De Site kan toegankelijk zijn vanaf andere websites of hyperlinks bevatten naar andere websites, met inbegrip van sociale netwerken, en ELECTRA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

7. COOKIES

De gebruiker wordt geïnformeerd dat op de website https://www.go-electra.com geen cookies worden verzameld.

8. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

ELECTRA heeft een beleid opgesteld voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij nodigen u uit deze rechtstreeks op onze website te raadplegen.

© 2024 Electra. Alle rechten voorbehouden.Wettelijke informatieGebruiksvoorwaardenPrivacy